Music

LES KHASSAIDES EN PDF DOWNLOAD

Site de lecture et de téléchargement de Khassaides de Serigne Touba Transcrits en Francais. Dieureudieufe KHADIMOU RASSOUL. Menu Aller au contenu. Télécharger Plus De Khassida de Cheikh Ahmadou Bamba disponible en format PDF, Français et Arabe, Telecharger Les khassaides en pdf (Français et. 21 Apr Les khassaides de Serigne Touba traduits en rs Pdf du site ().

Author: Mishakar Vudokora
Country: Turkey
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 27 August 2014
Pages: 347
PDF File Size: 9.22 Mb
ePub File Size: 15.63 Mb
ISBN: 167-1-40058-627-1
Downloads: 13196
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tygobei

Alaa jumlatil ashaabi ridwaanu rabbihim Kamaa jaahaduu man jaara biisa kafuuru. Yasiiru biyal jazbu lazii qaadanii ilaa Kariimin alayhi maa aruumu yasiiru.

Alaa sayfihil faaruuqi min rabbihi ridan Kabiirun kamaa qad les khassaides en wahwa waziiru. Rate this item 1 2 3 4 5 1 Vote. Asiiru ma-al abraari hiina asiiru Wa zannal idaa annii hunaaka asiiru.

Kitaabun majiidun min majiidin mumajjidin li abdin majiidin lilkafuuri yadiiru. Huyaaraa usaaraa lichayaatiini wal hawaa Wa innii lirabbil archi jalla asiiru.

Wa fil qalbi min ridwaanihi maa ukinnuhu Daniinan bihi inna suduuru qubuuru. Uxaatibuhu wahwal wasiilatu sarmadan Wa fiil qalbi minnii min ridaahu suruuru. Fasal xaaliqii tahjiila awbii bimunyatii Fazaaka alaal mawlaal kariimi yasiiru. F akrim bihi rabban nafaa anniyal idaa Wa saaqal munaa lii wal janaabu haqiiru. Nuzuuriya kawnii abda ziil archi wahdahu Les khassaides en lixayril xalqi les khassaides en naziiru.

Lahu tubtu zaa bay-in wa arjuu ridaa-ahu Wa minnii lahu chukrun yaduumu kasiiru. Masiirii ma-al ahyaari lillahi binnabii Wa maa lii lihayri laahi awdu masiiru. Bihim artajii min maalikii nasrahu alaa Zawi chirki bitas liisi hiina tajuuru.

Buzuurii kitaabu laahi was sunnatu latii Bihaa ahtamii les khassaides en nahaahu buzuuru. Waxaatabtuhu fiilbahri iz sayriya intahaa Ilal les khassaides en wal muxtaari wahwa muniiru. Amiirii ladaa sayrii wamuksii wasiilatii Xadiiman lahu wahwal xadiima yasiiru. More in this category: Asiiru ilaa zil barri wal bahri aabidan Wa lastu ilaal fujjaari awdu asiiru.

Yujuuru niyal kaafii bihi min azaal idaa Wa min kulli suu-in wahwa jalla mujiiru. Lahu tubtu min aybil tifaatii likhayrihi Wa minnii lahu ahdun alayya damiiru.

Fasal xaaliqii rawdal idaa lii ma-an bimaa A les khassaides en bihi lil barri anta naziiru. Nabiiyul les khassaides en taabat liya nafsu haahunaa Wa anta bimadhii kas salaati jadiiru. Alayka salaatun minhu jalla musalliman Ma-al aali wal ashaabi nihma buduuru.

Ma -al aali wal ashaabi usdil idaa ma-an Zawi zabbi annii kulla man sayajuuru. Sutuuriya fiid daarayni madhii Muhammadan Binazmin wa nasrin wahwa nihma satuuru. Chukuurii bi aqlaamii wa qalbii wa jus satii Liman kaana lii biljuudi wahwa chakuuru. Wa qudnii minal fujjaari wal bahri khaaniman Ilaal barri wal abraari anta bachiiru. Wa minhu lizii nuurayni abkhii ridaa-ahu Kamaa faaza binuurayni wahwa sabuuru. Fujiitu bibichrin minhu abkhii chukuurahu Alayhi safaa-an wal mukuusu hubuuru.

Kitaabun kariimun min kariimin mu karrimin Li abdin kariimin lil xadiimi yamiiru. Qusuurii xallat wal ahlu annii tafarraqat Limadhii lazii anhul madiihu qasiiru. Lirabiil tifaati laa les khassaides en taa-iban lahu Minazanbi wal aafaati wahwa khafuuru. Alaa waalidis sibtayni asnaa ridan kamaa Abaadal idaa bis sayfi wahwa chahiiru.

Masiirii ilal wahaabi jalla jalaaluhu Wa maalii ilaa khayril kariimi masiiru. Bihi sirtu min rabbii lirabbii mu wahidan Wa hawlii nasaaraa wal buhuuru tamuuru. Masiiriya kawnii abdahu xaadima Nabii Wa amrul baraayaa lil ilaahi yasiiru. Uxaatibuhu bil les khassaides en wahwa bitaybatin Wa inni lahu jaarun hunaaka yazuuru.

Khassaides en arabe – Espace Khassida Numérique

Tamasaktu bilhablil matiini murattilan wa bil urwatl wusqaa latii hiya nuuru. Radiitu bihi rabban yusaxiru maa yachaa Liman chaa-a bitaysiiri wahwa qadiiru. Nusuurii wa tayiidii wa hifzii ladal idaa Minal waasihil wahaabi fahwa nasiiru. Alaa man bihi qad jaa-a naa minhu munziran Salaatun kkhassaides suu-a haysu asiiru. Kharuurul waraa kharra nasaaraa bikaydihi Wazannuu zunuunaa waz zunuunu khuruuru.

Salaatun watasliimun minalaahi sarmadan Les khassaides en xayri man tuchkaa ilayhi les khassaides en.

Khassaides en arabe

Wa minhu salaatun mah salaamin ilayka yaa Munaa kalkalii yaa man nadaahu buhuuru. Khaniitu bihi rabban waliiyan yaquudu lii Maraamii wa inni chaakirun wa faqiiru.

Huwal kanzu walkibriitu waz zaadu lii hunaa Bihi tantafii naarun khadan wa subuuru. Umuurii lahu fawadtu walqalbu tayyibu Khariiban ladaal ahdaa-i wahwa basiiru. Ujuurii alal wahaabi jalla takarruman Alaa xidmatil muxtaari wahwa ajiiru. Se les khassaides en de moi.

Rafiiqii kataabu laahi wal Mustafaa nabii Wa ashaabuhu fiil bahri hiina aduuru.